Splošni pogoji nagradne igre, Sejem Dom 2020

1. člen: organizator nagradne igre

(1) Organizator Nagradne igre »Bolha.com na sejmu DOM« je Styria digital marketplaces, d. o. o., Verovškova 55, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju »organizator«). Vse informacije, ki jih udeleženec (sodelujoči) v nagradni igri posreduje, prejme organizator. Organizator lahko posreduje podatke udeleženca preverjenim pogodbenim obdelovalcev, v kolikor je to potrebno za izvedbo nagradne igre ali podelitev nagrade.

(2) Udeleženec se s sodelovanjem v nagradni igri strinja s temi splošnimi pogoji in dovoljuje, da organizator posredovane podatke uporabi za namen izvedbe nagradne igre.

2. člen: namen nagradne igre

(1) Namen nagradne igre je predstavitev portala bolha.com ter projekta dobrodelna bolha.com.

3. člen: pogoji sodelovanja

(1) V nagradni igri lahko sodelujejo vse polnoletne fizične osebe s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki sprejmejo te splošne pogoje.

(2) V nagradnem žrebanju bodo sodelovali vsi, ki bodo med 27.2.2020 in 10.3.2020, do 23:59 ure izpolnili prijavni obrazec za sodelovanje v nagradni igri na spletni strani https://dobrodelna.bolha.com/nagradna-igra-sejem-dom-2020/ . Sodelovanje v nagradni igri je veljavno le, če udeleženec v celoti zadosti vsem pogojem za sodelovanje v nagradni igri. Obvezno je posredovanje resničnih osebnih podatkov udeležencev. 

(3) Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom in ga Styria digital marketplaces, d.o.o. ne zaračunava.

(4) V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v družbi Styria digital marketplaces, d.o.o., njeni pogodbeni sodelavci ali njihovi ožji družinski člani.

(5) Vsak posameznik lahko v nagradni igri sodeluje le enkrat.

4. člen: pravila in potek nagradne igre

(1) Nagradno igro izvaja organizator preko spletne strani https://dobrodelna.bolha.com/nagradna-igra-sejem-dom-2020/ .

(2) Nagradna igra se izvaja med 27.2. 2020 in 10.3. 2020, do 23:59 ure. Trajanje nagradne igre je navedeno tudi na spletni strani, do katere uporabnik dostopa na spletni povezavi https://dobrodelna.bolha.com/splosni-pogoji-nagradne-igre-sejem-dom-2020/.

(3) S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da udeleženec sprejema te splošne pogoje sodelovanja v nagradni igri.

(4) V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov (elektronskega naslova oz. osebnih podatkov potrebnih za obdelavo informacij in dodelitev nagrade) si organizator pridržuje pravico, da udeležencu sodelovanje v nagradni igri zavrne ali ga iz nagradne igre izključi.

Udeleženec izgubi pravico do nagrade, če organizator ugotovi, da:

 • udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja;
 • je udeleženec kršil pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri;
 • udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji.

(5) V primeru, da je  udeleženec izbran za nagrajenca, s prevzemom nagrad podaja izrecno soglasje, da organizator lahko obdeluje njegove podatke v skladu z veljavno zakonodajo in internimi pravili družbe Styria digital marketplaces, d.o.o., ki urejajo področje varstva osebnih podatkov.

5. člen: nagrade

 • Nagrada, ki jo bomo podelili, je bila predhodno dogovorjena in ocenjena kot primerna za izvedbo nagradne igre. V nagradni igri bomo podelili:
 1. Električni skiro Robbo NEXT 9
 2. SUP DESKA F2 STRATO
 3. Vrednostni bon 500€ za pohištvo po izbiri
 4. Elegantna pametna ura XWatch™
 5. 10-krat prektične nagrade bolha.com (majice, družabne igre…)

Podrobnejši opis nagrade je predstavljen na spletni strani https://dobrodelna.bolha.com/splosni-pogoji-nagradne-igre-sejem-dom-2020/.

 • O prevzemu nagrade bo nagrajenec obveščen po elektronski poti. Prevzem nagrad bo možen osebno na sedežu organizatorja oziroma bo nagrada posredovana po e-pošti, v kolikor takšno posredovanje dopušča narava nagrade, in sicer najpozneje v roku sedem (7) dni od žrebanja nagrad.
 • Nagrajenec mora na zahtevo organizatorja izkazati svojo identiteto z veljavnim osebnim dokumentom in posredovati dodatne osebne podatke v pisni obliki (zadostuje e-sporočilo). V primeru, da nagrajenec tega noče storiti ali pa se nagradi odpove oziroma se na obvestilo ne odzove, izgubi pravico do nagrade, taka nagrada pa se ne podeli.
 • Dodatni pogoj za potegovanje za nagrado je, da komisija do trenutka odločitve oz. žreba ni odkrila kršitev pravil nagradne igre s strani sodelujočega oziroma, da sodelujoči tekom nagradne igre ni bil diskvalificiran.
 • Nagrada ni prenosljiva, zamenljiva, ne da se je izplačati v gotovini, lahko se jo podeli le enkrat, nagrajenec jo lahko prevzame le tako kot opredeljeno v teh spošnih pogojih.
 • Organizator in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrade.

6. člen: žrebanje nagrad in obveščanje nagrajencev

(1) Žrebanje nagrad bo potekalo v sredo, 11. 3. 2020, ob 10.00 na sedežu organizatorja.

(2) Za organizacijo, izvedbo in nadzor nad potekom nagradne igre in žrebanje skrbi 3-članska komisija organizatorja, ki jamčijo za korektnost žrebanja.

(3) Predsednik/ca komisije bo o poteku nagradne igre in nagrajencu/ki naredil zapisnik, ki se bo hranil leto dni na naslovu Styria digital marketplaces, d.o.o., Verovškova 55, 1000 Ljubljana. Zapisnik morajo podpisati vsi člani komisije. Rezultat žrebanja je dokončen. Pritožba ni mogoča.

(4) Pri nagradnem žrebanju se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o: 

 • datumu, uri in kraju žrebanja,
 • prisotnih osebah,
 • poteku žrebanja,
 • številu vseh pravočasno dospelih veljavnih sodelujočih,
 • izpisu računalniškega programa žrebanja ter
 • podatke o nagrajencih.

Zapisnik podpišejo vsi člani komisije.

Pristojnosti komisije nagradne igre:

 • nadzor poteka nagradne igre in določitev nagrajencev, v skladu s temi pravili nagradne igre,
 • ukrepanje v primeru suma, da je sodelujoči ravnal v nasprotju s pravili te nagradne igre.

(5) Nagrajenec bo ob zaključku nagradne igre obveščen preko e-naslova, ki ga je navedel v obrazcu nagradne igre.

(6) Prepovedana je uporaba kakršnihkoli računalniških kod, škodljivih programov ali česarkoli drugega, kar bi lahko motilo nagradno igro, jo onesposobilo, ji škodovalo ali omogočilo njeno zlorabo. Zaradi takšnega ravnanja so sodelujoči, z njim povezane osebe ali skupine oseb lahko v celoti izključene iz sodelovanja v nagradni igri. Odločitve komisije glede morebitnih diskvalifikacij sodelujočih v nagradni igri so dokončne in nepreklicne. O ravnanju in odločitvah komisije se sestavi zapisnik.

7. člen: obdavčitev po Zakonu o dohodnini

(1) Nagrada v nagradni igri je predmet obdavčitve po Zakonu o dohodnini.
V skladu z navedenim, se nagrajenec strinja, da bo organizatorju Styria digital marketplaces, d.o.o., Verovškova 55, 1000 Ljubljana posredoval naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, davčno številko ter podpisan obrazec, da se strinja s prevzemom nagrade in plačilom akontacije dohodnine, ki se všteva v davčno osnovo. Podatke mora nagrajenec posredovati najkasneje v roku 6 dni od prejema obvestila o nagradi.

(2) Če nagrajenec organizatorju teh podatkov ne posreduje v zahtevanem roku, ni upravičen zahtevati izročitve nagrade. Organizator je v teh primerih prost vseh obveznosti do nagrajenca, ki izhajajo iz teh splošnih pogojev. Organizator bo za podeljeno nagrado obračunal in plačal akontacijo dohodnine, nagrajenčeve osebne podatke pa posredoval pristojnemu davčnemu uradu.

8. člen: varovanje informacij in osebnih podatkov

(1) Organizator nagradne igre, kot samostojni upravljavec osebnih podatkov, spoštuje zasebnost udeležencev. Osebni podatki, ki jih udeleženci podajo na spletni strani dobrodelna.bolha.com z namenom sodelovanja v nagradni igri se obdelujejo in varujejo skladno s temi splošnimi pogoji, splošnimi akti organizatorja ter veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov (Zakon o varstvu osebnih podatkov, »ZVOP-1«; Splošna uredba o varstvu podatkov, »GDPR«). S sodelovanjem v nagradni igri se vsak udeleženec strinja z obdelavo njegovih osebnih podatkov podanih v obrazcu za sodelovanje (ime, priimek, elektronska pošta, telefonska številka) na način, kot opredeljeno v nadaljevanju.

(2) Udeleženec organizatorju nagradne igre na podlagi podanega soglasja dovoljuje zbiranje, obdelovanje, hranjenje posredovanih osebnih podatkov z namenom izvedbe nagradne igre, obveščanja o rezultatih žrebanja oziroma za prevzem nagrade, v kolikor udeleženec z žrebom postane tudi nagrajenec. Organizator udeležencem zagotavlja pravico do dostopa, popravka, pozabe, izbrisa (pravica do pozabe), omejitve obdelave, prenosljivosti osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje, in ugovora zoper avtomatizirano obdelavo podatkov ter vložitev pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu RS. Osebni podatki udeleženca se hranijo do izpolnitve namena, za katerega so bili zbrani ali preklica soglasja (preklic soglasja se lahko posreduje na e-naslov info@styria.com, v kolikor so zbrani na podlagi soglasja, oziroma dlje, v kolikor tako nalaga zakonodaja RS, organizator pa se zavezuje, da jih bo uporabljaj le za namene, za katere so bili zbrani. Obdelava na podlagi zakona poteka skladno z zakonsko predpisanimi roki (podatki nagrajencev se obdelujejo skladno z roki, ki jih predpisuje davčna zakonodaja).

Organizator podatkov ne posreduje tretjim osebam razen svojim pogodbenim partnerjem (npr. izvajalcem spletnih rešitev za izvedbo nagradne igre, računovodskemu servisu), vendar zgolj v obsegu potrebnem za izvedbo nagradne igre, ter pristojnim državnim organom (npr. Finančni upravi RS za potrebe odmere in plačila akontacije dohodnine).

Organizator nagradne igre zagotovi ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za zaščito zbranih osebnih podatkov.

(3) Nagrajenci lahko poleg navedenih podatkov v spletnem obrazcu in ostalih posredovanih podatkov za akontacijo dohodnine, posredujejo tudi kontaktno telefonsko številko (za potrebe obveščanja v primeru kakršnihkoli težav s prevzemom nagrade).

(4) Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne napake, ki se lahko pojavijo ob posredovanju napačnih ali lažnih podatkov s strani udeležencev nagradne igre.

(5) S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci izrecno izjavljajo, da so seznanjeni s splošnimi pogoji nagradne igre, jih sprejemajo ter se z njimi strinjajo. Udeleženci nagradne igre s sodelovanjem potrjujejo, da so posredovani osebni podatki resnični in se zavezujejo, da bodo ravnali v skladu s temi splošnimi pogoji.

9. člen: splošni pogoji nagradne igre

(1) Pravila nagradne igre so na vpogled dostopna v pisni obliki pri organizatorju nagradne igre Styria digital marketplaces, d.o.o., Verovškova 55, 1000 Ljubljana ter na spletni strani https://dobrodelna.bolha.com.

(2) Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb splošnih pogojev nagradne igre, če tako zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki s strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence sproti obveščal z objavami na spletni strani https://dobrodelna.bolha.com/splosni-pogoji-nagradne-igre-sejem-dom-2020/.

10. člen: končne in prehodne določbe

(1) Organizator ne prevzema odgovornosti za:

 • kakršnekoli posledice, ki bi jih morebitna zloraba nagradne igre in sistema za izvedbo nagradne igre lahko povzročila sodelujočim v nagradni igri in/ali tretji osebi,
 • nedelovanje storitve zaradi nepoznavanja uporabe storitev,
 • nedelovanje storitve zaradi izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno, lahko tudi za daljši čas, motile uporabo storitve,
 • nedelovanja ali moteno delovanje storitve zaradi tehničnega nedelovanja aplikacije na spletni strani,
 • kakršnekoli druge neželene posledice, ki bi jih sodelujoči imel zaradi sodelovanja v nagradni igri, v kolikor taka omejitev ni v nasprotju s prisilnimi predpisi,
 • organizator ne krije stroškov komunikacije po internetu in drugih stroškov, ki jih ima sodelujoči v nagradni igri s sodelovanjem v njej.

(2) Organizator si pridržuje pravico, da v primeru nepredvidenih okoliščin (višje sile) kadarkoli in brez predhodnega obvestila začasno prekine ali konča nagradno igro. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarjajo za nastalo škodo. Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil, če bi se s tem izognil zlorabi nagradne igre v škodo udeležencev nagradne igre. O vseh morebitnih spremembah pogojev in pravil bo organizator obvestil udeležence na svoji spletni strani https://dobrodelna.bolha.com/splosni-pogoji-nagradne-igre-sejem-dom-2020/.


(3) Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil udeleženca. Komisija ima pravico iz nagradne igre diskvalificirati kateregakoli sodelujočega, za katerega sumi, da je ravnal v nasprotju s temi splošnimi pogoji. Odločitve komisije glede morebitnih diskvalifikacij sodelujočih v nagradni igri so dokončne. Pritožba nanje ni možna.

Ljubljana 3. 3. 2020     

Styria digital marketplaces, d. o. o.