Izposoja SUP-a v zameno za objavo na facebooku

Izposoja SUP-a v zameno za objavo na facebooku 1

Splošni pogoji in pravila za izposojo SUP opreme

1. člen – Splošno

Splošni pogoji in pravila poslovanja (v nadaljevanju: splošni pogoji) za izposojo SUP opreme, izvedbo aktivnosti, ki jih organizira KNOF&Bolha.com ) (v nadaljevanju: ponudnik), so sestavni del ponudb in dogovorov, sklenjenih med ponudnikom in tretjimi osebami (v nadaljevanju: stranka). Ti splošni pogoji zavezujejo ponudnika in stranko kot pogodbena določila, skladno s 120. členom Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631).

Splošni pogoji so objavljeni na spletni strani https://dobrodelna.bolha.com/izposoja-sup-a-v-zameno-za-zgodbo-na-fb in so sestavni del pogodbenega razmerja med ponudnikom in stranko. Z vsako oddajo naročila/rezervacije preko spletnega mesta ter s sklenitvijo vsakega dogovora o najemu SUP opreme oziroma nakupu aktivnosti, ki jih organizira KNOF&Bolha.com  (v nadaljevanju: aktivnosti), stranka potrdi, da je seznanjena s splošnimi pogoji ter da z njimi izrecno soglaša. Stranka ob tem izrecno priznava, da se za vsa pravna razmerja med njo in ponudnikom uporabljajo izključno sklenjen dogovor in predmetni splošni pogoji. Splošni pogoji in pravila poslovanja ponudnika se nanašajo na vse produkte in storitve iz ponudnikove ponudbe.

Ponudnik si pridržuje pravico do sprememb ali dopolnitev splošnih pogojev. V kolikor ni drugače določeno, začnejo spremenjeni splošni pogoji veljati z dnem objave na spletnih straneh https://dobrodelna.bolha.com/izposoja-sup-a-v-zameno-za-zgodbo-na-fb.

2. člen – Izposoja SUP opreme

Izposoja SUP opreme (v nadaljevanju tudi: oprema) na lastno odgovornost in ob zavedanju vseh lastnosti opreme in tveganj, povezanih z uporabo le-te.

SUP opremo, izposojeno na podlagi sklenjenega dogovora, katerega sestavni del so ti splošni pogoji, smejo uporabljati zgolj polnoletne osebe oziroma mladoletne osebe, v kolikor so v spremstvu staršev oziroma druge polnoletne osebe. SUP opreme se ne izposoja strankam, ki so vinjene ali pod vplivom mamil. Prav tako se SUP opreme ne izposoja osebam z motnjo v duševnem zdravju ali fizično prizadetim osebam, ki bi s svojo dejavnostjo ogrozile svojo ali tujo varnost, če so brez spremstva staršev ali skrbnika. Predstavnik ponudnika tudi iz kateregakoli drugega utemeljenega razloga lahko zavrne izročitev SUP opreme osebi, za katero meni, da ni sposobna varno upravljati z njo.

Ob naročilu/rezervaciji oziroma sklenitvi dogovora o najemu SUP opreme oz. nakupu aktivnosti, stranka navede svoje osebne podatke, ki so potrebni za sklenitev dogovora, ter na zahtevo ponudnika svojo identiteto izkaže z veljavnim osebnim dokumentom. Stranka odgovarja za resničnost navedenih osebnih podatkov; v kolikor ti podatki niso resnični in vplivajo na ostale pogoje poslovanja, se to šteje za kršitev dogovora.

Ponudnik ne odgovarja za morebitne nezgode in škodo, povzročeno z izposojeno SUP opremo in ob izvajanju aktivnosti, ki so predmet dogovora.

V času izposoje SUP opreme ter udeležbe na aktivnostih ponudnik ne odgovarja za krajo, izgubo ali poškodbe na osebnih predmetih stranke.

3. člen – Varščina

Pri izposoji SUP opreme, daljši od enega dne, plača stranka ponudniku tudi varščino v znesku 40,00 € (z besedo: petinštirideset evrov). Ponudnik varščino vrne stranki brez odbitkov, če se izposojena oprema vrne nepoškodovana, v stanju kot ob prevzemu, ter v dogovorjenem času. Pred vračilom varščine mora najemnik pokazati tudi objavo zgodbe na FB-ju pod pogoji, ki so navedeni v tej pogodbi.

4. člen – Prevzem SUP opreme

Stranka lahko SUP opremo, ki je v lasti ponudnika, prevzame ob izpolnitvi vseh pogojev in po sklenitvi dogovora, katerega sestavni del so ti splošni pogoji. Stranka pred prevzemom izposojeno opremo pregleda in ponudniku potrdi, da je oprema v brezhibnem stanju oziroma ponudnika opozori na morebitne vidne poškodbe ali okvare opreme ali v kolikor oprema ni v brezhibnem stanju, o čemer se naredi pisni zaznamek. Stranka ob prevzemu zagotovi skrbno ravnanje z opremo in se zaveže, da opreme tekom izposoje ne bo puščala nezavarovane.

Ob prevzemu SUP opreme ponudnik stranko seznani s pravilno uporabo opreme in poduči o vseh varnostnih ukrepih za pravilno in varno uporabo opreme. Stranka izposojeno opremo uporablja na lastno odgovornost.

5. člen – Uporaba SUP opreme

Stranka mora uporabljati izposojeno SUP opremo kot dober gospodar v skladu z navodili ponudnika in namena uporabe določene opreme. Najete opreme stranka ne sme uporabljati ali z njo upravljati v primeru (i) da oprema ni v tehnično brezhibnem stanju, pa stranka za to ve; (ii) če stranka ne zna uporabljati opreme; (iii) če je stranka vinjena ali pod vplivom mamil in drugih nedovoljenih substanc; (iii) za dajanje v uporabo komu tretjemu, ki ni stranka dogovora o najemu; (iv) za kakršnekoli namene, ki so v nasprotju z nameni, za katere je bil sklenjen dogovor o najemu opreme, katerega sestavni del so ti splošni pogoji.

6. člen – Obveščanje

Stranka je dolžna ponudniku v najkrajšem možnem času sporočiti krajo, poškodbo in kakršnekoli druge težave v zvezi z najemom SUP opreme preko telefona 06 861 29 89  ali emaila rezervacije@starasola.si, v primeru kaznivega dejanja pa čimprej obvestiti tudi policijo.

V primeru, da se z najeto SUP opremo zgodi nezgoda, je stranka prav tako dolžna o tem nemudoma obvestiti ponudnika in policijo.

7. člen – Vračilo SUP opreme

Stranka je dolžna izposojeno SUP opremo vrne ob dogovorjenem času in na dogovorjenem mestu, ponavadi je to kraj prevzema izposojene opreme, kot izhaja iz sklenjenega dogovora.

Stranka je dolžna varovati izposojeno opremo in jo vrniti nepoškodovano oziroma v takšnem stanju, kot jo je prevzela. V kolikor zaradi prepoznega vračila ponudniku propade naslednja rezervacija, ima ponudnik pravico stranki, ki je prepozno vrnila izposojeno opremo, obračunati celoten strošek nove izposoje stranki, ki je imela rezervirano opremo.

V primeru ne vračila izposojene SUP opreme lahko ponudnik po petih dneh vnovči varščino in prijavi odtujitev organom pregona.

8. člen – Poškodbe na opremi

Vrnjena izposojena SUP oprema mora biti takšna, kot je bila v stanju, kot jo je stranka prevzela, upoštevaje redno obrabo ob normalni uporabi. Stranka mora opremo vrniti nepoškodovano, čisto, z vsemi pripadajočimi deli in dodatki, ki jih je prejela ob izposoji tako, da je oprema primerna za ponovno uporabo. V primeru, da stranka vrne poškodovano opremo, poškodbe pa niso posledica normalne uporabe, ji ponudnik zaračuna popravilo opreme v dejanskih stroških popravila, ki ga opravi pooblaščeni servis po izbiri ponudnika. V kolikor opreme ni mogoče popraviti, je stranka dolžna plačati nakup enake nadomestne opreme. Enako velja v primeru izgube SUP opreme. 

Stranka je ponudniku zavezana povrniti morebitno materialno in nematerialno škodo zaradi poškodb izposojene opreme, povzročeno zaradi naklepnega, malomarnega ali nepravilnega ravnanja z izposojeno opremo v nasprotju z dogovorom ali namenom izposoje.

9. člen – Izključitev odgovornosti ponudnika

Ponudnik v razmerju do stranke in/ali tretjih oseb ne odgovarja za morebitne poškodbe ali škodo, povzročeno s strani stranke med in/ali z uporabo izposojene SUP opreme zaradi nepravilne uporabe, naslednja navodila za uporabo, nevestnega ravnanja z opremo, naklepnega ali malomarnega ravnanja z opremo ali drugih razlogov. S sklenitvijo dogovora se stranka nepreklicno in izrecno odpoveduje vsakršnim zahtevkom, ki bi izhajali iz naslova zahtevkov za plačilo odškodnine kot je opredeljeno v tem členu.

10. člen – Cena najema SUP opreme

Cena najema SUP opreme je objavljena na spletni strani https://dobrodelna.bolha.com/izposoja-sup-a-v-zameno-za-zgodbo-na-fb/

11. člen – SUP aktivnosti

Ponudnik svoje aktivnosti organizira odgovorno in varno. Za varnost je potrebno dobro sodelovanje stranke, ki mora upoštevati navodila, ki jih pred pričetkom aktivnosti poda ponudnik. Stranka se aktivnosti udeleži seznanjena z načinom izvedbe aktivnosti in z vsemi tveganji. Stranka bo seznanjena o vseh specifikah aktivnosti, ki se je namerava udeležiti. Stranka mora slediti navodilom, da ne ogroža sebe in ostalih udeležencev aktivnosti.

Stranka se udeležuje aktivnosti na lastno odgovornost. Stranka je v celoti odgovorna za vse poškodbe in nastalo škodo pri sebi, na osebnih stvareh, na izposojeni opremi ter tuji opremi in stvareh, prav tako pa tudi za poškodbe in škodo, povzročeno tretjim osebam. Ponudnik za nastalo škodo stranki in tretjim osebam ne odgovarja; stranka pa se s sklenitvijo dogovora nepreklicno in izrecno odpoveduje vsakršnim zahtevkom, ki bi izhajali iz naslova zahtevkov za plačilo odškodnine. Stranka je dolžna skrbeti za lastno varnost, varnost ostalih udeležencev aktivnosti in tretjih oseb. Stranka mora upoštevati vsa varnostna navodila ponudnika oziroma navodila ponudnikovih izvajalcev, ki dejansko izvajajo/vodijo aktivnosti. Če stranka ne spoštuje navodil ponudnika oziroma ponudnikovega izvajalca aktivnosti in z neupoštevanjem varnostih navodil ali na drug način ogroža sebe, druge osebe ali stvari, jo ponudnik/izvajalec aktivnosti lahko izključi iz aktivnosti, zavrne nadaljnjo izvedbo storitve ozirom prekine izvajanje storitve, stranka pa v takem primeru ni upravičena do vračila plačanih storitev. Stranka se lahko aktivnosti udeleži le z ustrezno opremo, v ustreznem psiho-fizičnem stanju in ne sme biti pod vplivom alkohola, drog ali drugih psihoaktivnih snovi. Stranka je dolžna skrbeti za opremo, ki jo uporablja ob izvajanju aktivnosti na način, kot ga določi ponudnik.

12. člen – Odpoved ali sprememba storitev/aktivnosti s strani ponudnika

Ponudnik ne prevzema odgovornosti za odpoved ali spremembo storitev oziroma aktivnosti zaradi nastopa kakršnekoli višje sile pred ali med izvajanjem storitev oziroma aktivnosti. V teh primerih ima pravico, da strankam zagotovi storitve oziroma aktivnosti v spremenjeni obliki, glede na obstoječe razmere in možnosti. Stranka v tem primeru ne more odpovedati storitve oziroma aktivnosti. Ponudnik odpove storitev oziroma aktivnost v primeru, da izvedba le-te ni možna. V primeru dežja se šteje, da izvedba storitve oziroma aktivnosti ni možna.

13. člen – Postopek rezervacije/plačila preko spletnega mesta

Najem je možen vse dni v tednu, prevzem in vračilo pa po urniku posameznega prevzemnega mesta Stare šole.

Rezervacija termina in storitve/aktivnosti se lahko opravi preko telefona 6 861 29 89 ali maila rezervacije@starasola.si,  kjer stranka ob oddaji rezervacije sporoči svoje osnovne podatke. Z oddajo rezervacije in oddajo zahtevanih podatkov stranka pridobi pravico do rezervacije termina in storitve/aktivnosti.

Plačilo varščine je fizično, v trgovini Stara šola, pred prevzemom SUP-a.

Rezervacija termina za storitev je dokončna, ko stranka izvede plačilo varščine na fizični lokaciji prevzemnega mesta Stara šola. Plačilo je lahko v gotovini ali preko bančne kartice.

14. člen – Načini plačila

Ponudnik omogoča naslednje načine plačila:

  • Izposoja je brezplačna v zameno za objavo uporabe SUP-a, na FB profilu stranke ter bolha.com FB profilu (ali svojo objavo označi z @bolhacom), ki mora obvezno vsebovati:
    • Fotografijo ali video (dostopno širši javnosti), kjer se vidita SUP sam in kraj SUP-anja, zaželeno je tudi, da so na fotografijah ali videu najemniki SUP-a)
    • o Opis dogodka z vsaj tremi stavki, ki vsebujejo #aktivnizbolho

15. člen – Varstvo osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov je Zavod KNOF  (v nadaljevanju: upravljavec).

Ponudnik, kot upravljalec osebnih podatkov, bo ime, priimek, naslov, telefonsko številko, e-naslov ter tip in številko osebnega dokumenta stranke (v nadaljevanju podatki), ki jih ta navede v dogovoru o najemu SUP opreme oziroma nakupu aktivnosti in so potrebni za izvajanje dogovora, obdeloval le za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti ali uveljavljanje pravic pogodbenih strank v zvezi s sklenjenim dogovorom.

Ob podpisu posebnega soglasja, s katerim stranka izrecno dovoljuje uporabo podatkov za namene neposrednega trženja in pošiljanja obvestil ponudnika, ponudnik hrani podatke vse do strankinega preklica soglasja. Stranka lahko kadarkoli zahteva od ponudnika, da preneha s pošiljanjem obvestil in z uporabo podatkov v te namene. Ponudnik zagotavlja, da pridobljenih osebnih podatkov ne bo posredoval naprej tretjim osebam brez strankinega soglasja, razen v primerih, ko ima tretja oseba oziroma organ za to ustrezno zakonsko podlago (zlasti za potrebe sodnih, upravnih in drugih sorodnih postopkov).

V času obdelave podatkov ima najemnik pravico do dostopa do podatkov, ki se nanašajo nanj, ter do popravka, omejitve obdelave, prenosljivosti ali izbrisa vseh ali posameznih podatkov, skladno z veljavnimi predpisi, in sicer pisno z zahtevo, posredovano preko elektronske pošte rezervacije@starasola.si. Najemnik ima pravico do ugovora in do vložitve pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu.

Ponudnik zagotavlja skrbno varovanje osebnih podatkov strank v skladu z veljavno zakonodajo in sprejeto Politiko varstva osebnih podatkov, ki je sestavni del teh splošnih pogojev. Več o naši pravilih ravnanja z osebnimi podatki si lahko preberete na spletnem naslovu: https://new.knof.si/pogoji-poslovanja/

Podatke, ki jih na podlagi pogodbenih obveznosti in zakonskih predpisov obdeluje za namen izvajanja dogovorov o najemu SUP opreme in nakupu aktivnosti, bo upravljalec hranil skladno z zakonsko določenimi roki hrambe.

16. člen – Pristojnost za spore

Za te splošne pogoje velja pravo Republike Slovenije. Za vse spore glede njihove izvedbe in njihovih posledic velja sodna praksa pristojnih sodišč Slovenije, na katere pogodbenika prenašata izrecno pristojnost.

Morebitne spore bosta ponudnik in stranka skušala reševati sporazumno. Če spora na ta način ne bo možno rešiti, si bosta prizadevala morebitni spor rešiti z mediacijo in drugimi alternativnimi načini reševanja sporov. V kolikor to ne bo mogoče, je za reševanje sporov pristojno stvarno in krajevno pristojno Okrajno sodišče v Ljubljani.

17. člen – Razlaga splošnih pogojev

Če se izkaže, da je katerakoli določba iz teh splošnih pogojev neveljavna ali neizvršljiva v celoti ali delno, bo le-ta obravnavana kot nična ali neizvršljiva, preostale določbe pa ostanejo veljavne in izvršljive.

Predstavitev SUP-a SUP DESKA F2 STRATO >>